Regulamin konkursu

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, zwana dalej „Nagrodą im. Oskara Kolberga”, przyznawana jest na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
   (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610).
  2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu, w którym osobom fizycznym, zespołom/kapelom oraz instytucjom i organizacjom pozarządowym wspierającym kulturę ludową na obszarze całej Polski, a także poza jej granicami przyznawana jest Nagroda im. Oskara Kolberga.
  3. Konkurs ogłaszany jest i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zwanego dalej „Ministrem”.
  4. Organizatorem konkursu, w imieniu Ministra, jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 3, we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej, (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Szydłowieckiej 30.
  5. Przyznawanie Nagrody im. Oskara Kolberga ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie podmiotów, o których mowa w pkt. 2, za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.
  6. Nagroda im. Oskara Kolberga przyznawana jest w uznaniu całokształtu działalności.
  7. Nagroda im. Oskara Kolberga może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

 2. Zgłaszanie kandydatów do konkursu
  1. Zgłoszenia kandydata do konkursu dokonuje się poprzez terminowe złożenie wypełnionego formularza wniosku o przyznanie Nagrody im. Oskara Kolberga, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o Konkursie Nagroda  im. Oskara Kolberga.
  2. Do konkursu mogą być zgłoszone:
   1. osoby fizyczne: twórcy ludowi, naukowcy, badacze, animatorzy kultury ludowej;
   2. zespoły i kapele ludowe;
   3. instytucje i organizacje pozarządowe wspierające kulturę ludową na całym obszarze Polski, a także poza granicami kraju.
  3. Kandydatury do konkursu mogą być zgłaszane przez:
   1. instytucje kultury;
   2. instytucje naukowe, w tym uczelnie wyższe i instytuty naukowe PAN;
   3. organy administracji rządowej;
   4. jednostki samorządu terytorialnego;
   5. organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.
  4. Wnioskodawca załącza do formularza wniosku, o którym mowa w pkt. 1, materiały dokumentujące całokształt dotychczasowej działalności (np. recenzje, wykaz dotychczas otrzymanych nagród i wyróżnień) kandydata do Nagrody im. Oskara Kolberga.
  5. Wniosek oraz załączniki wskazane w pkt. 4 składane są na nośniku elektronicznym, którym może być płyta CD, DVD lub dysku zewnętrzny (pendrive), w sposób uporządkowany i w postaci możliwej do odczytania1.
  6. Wnioskodawca składa wraz z formularzem podpisane oświadczenie, w którym potwierdza prawdziwość danych zawartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem.
  7. Organizator konkursu dokonuje oceny formalnej zgłoszeń do konkursu.
  8. W przypadku stwierdzenia przez organizatora braków formalnych w zgłoszeniu do konkursu, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać wskazanych uzupełnień w terminie
   7 dni roboczych od dnia powiadomienia, przy czym za powiadomienie uznaje się korespondencję prowadzoną za pośrednictwem poczty elektronicznej2, faksu bądź poczty tradycyjnej.
  9. Jeżeli braki formalne nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, zgłoszenie do konkursu nie będzie rozpatrywane na dalszych etapach postępowania konkursowego.
  10. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania zgłoszenia na każdym etapie postępowania konkursowego.
  11. Nadesłane zgłoszenia wraz z dokumentacją pozostają w archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga przez 5 lat od zakończenia danej edycji konkursu. Po upływie tego okresu
   w archiwum pozostaje wyłącznie dokumentacja nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów. Reszta dokumentacji ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.
  12. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia roku, w którym ma zostać przyznana Nagroda im. Oskara Kolberga, na adres współorganizatora:

   Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej
   Al. Jana Pawła II nr 11
   26-400 Przysucha

   O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 3. Komisja Konkursowa
  1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”,  sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu i dokonuje oceny merytorycznej kandydatur.
  2. Komisję powołuje Minister.
  3. W skład Komisji wchodzi 9 członków.
  4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
  5. Przewodniczącego wybiera Komisja spośród swych członków, zwykłą większością głosów.
  6. Dla ważności obrad Komisji wymagane jest quorum stanowiące ponad połowę liczby jej członków, w tym Przewodniczącego.
  7. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  8. Członek Komisji może zrezygnować z członkostwa w jej składzie w dowolnym momencie.
  9. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za pracę związaną z oceną zgłoszonych kandydatur do Nagrody im. Oskara Kolberga.
  10. Nowi członkowie Komisji mogą zostać powołani w jej skład w trakcie trwania konkursu w przypadku, gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Komisji  nie będzie możliwy lub w przypadku, o którym mowa w pkt. 8.
  11. Za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Komisji, współpracę z jej członkami oraz za przygotowanie sprawozdań z jej posiedzeń odpowiada współorganizator konkursu Muzeum Wsi Radomskiej (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze).
  12. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, zawierający w szczególności listę laureatów oraz rodzaj Nagrody im. Oskara Kolberga przyznanej poszczególnym laureatom.

 4. Nagrody
  1. Nagroda im. Oskara Kolberga jest przyznawana za całokształt twórczości artystycznej, naukowej i działalności animatorskiej.
  2. Nagroda im. Oskara Kolberga jest nagrodą finansową lub honorową. Składa się na nią:
   1. dyplom,
   2. medal,
   3. nagroda finansowa, zgodnie z kategoriami konkursu od nr I do VI uwzględnionymi
    w pkt.3.
  3. Komisja przyznaje Nagrodę im. Oskara Kolberga w następujących kategoriach:

   Kat. I

   4 nagrody

   dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

   4 x 10 000,00  zł

   40 000,00 zł

   Kat. II

   1 nagroda

   mistrz tradycji

   1 x 10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   Kat. III

   1 nagroda

   dla twórców za pisarstwo ludowe

   1 x 10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   Kat. IV

   2 nagrody

   dla badaczy-naukowców, animatorów

   2 x 10 000,00 zł

   20 000,00 zł

   Kat. V

   1 nagroda

   dla kapel ludowych

   1 x 15 000,00 zł

   15 000,00 zł

   Kat. VI

   2 nagrody

   dla zespołów folklorystycznych

   2 x 20 000,00 zł

   40 000,00 zł

   Kat. VII

   nagroda honorowa

   (medal, dyplom)

   dla instytucji i organizacji zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej.

   2 x 0 zł

   0 zł

    

    

    Ogółem

    

   135 000,00 zł  4. Komisja decyduje również o przyznaniu dwóch dodatkowych nagród: jednej Nagrody im. Oskara Kolberga ufundowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 10 000,00 zł dla twórcy ludowego oraz jednej nagrody specjalnej ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 4000,00 zł, przyznawanej wyróżniającemu się uczniowi wskazanemu przez laureata Nagrody im. Oskara Kolberga w kategorii mistrz tradycji
  5. Komisja zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ilości i kategorii przyznanych nagród z zachowaniem ich wysokości. 

 5. Terminy przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu
  1. Ocena formalna wniosków i usuwania błędów formalnych odbywają się do dnia 15 maja roku, w którym ma zostać przyznana Nagroda im. Oskara Kolberga.
  2. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 6. Wykorzystanie nadesłanych materiałów
  1. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych w związku z konkursem lub ich opublikowania w celu promowania konkursu lub pracy konkursowej.
  2. Szczegółowe warunki odnośnie czynności wskazanych w pkt. 1 zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy podmiotem dysponującym prawami do ww. materiałów i organizatorem.

 7. Postanowienia końcowe
  1. Organizator Nagrody im. Oskara Kolberga nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystają uczestnicy konkursu Organizator nie ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych w zgłoszeniu do konkursu.
  2. Organizator dopuszcza możliwość zmiany niniejszego regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronach internetowych: Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz Muzeum Wsi Radomskiej.
  3. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym regulaminem) decyzje będzie podejmował organizator konkursu.

1 Obowiązkiem Wnioskodawcy jest weryfikacja prawidłowości nagrania zawartości nośnika elektronicznego, w tym również pod kątem złośliwego oprogramowania.
Za skuteczną komunikację elektroniczną uznaje się korespondencję e-mail (prowadzoną na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej), która może być realizowana poza Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP), o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.).