Powiększ
Powiększ zdjęcie

Henryk Dumin

Rok przyznania nagrody:
2010

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Dolnośląskie, Jelenia Góra

Etnolog, badacz tradycji kulturowych Dolnego Śląska, autor pionierskich działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ludowej w kręgu społeczności o przerwanej ciągłości osadniczej, skupiającej powojennych osiedleńców: ekspatriantów z kresów wschodnich, reemigrantów z Bukowiny i Bośni, przesiedleńców z regionów pozostających w obecnych granicach Polski.  Jest inicjatorem i wykonawcą projektów dokumentujących i popularyzujących niematerialne dziedzictwo kultury regionalnej, jako wartości budującej tożsamość kulturową mieszkańców wsi Dolnego Śląska.

 

Od 1984 r. realizuje autorski Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, jeden z nielicznych programów kulturalnych, poświęcony kulturze ludowej na zachodnim obszarze Polski, eksponujący dorobek powojennych osiedleńców, angażujący kolejne, młode pokolenia w przekaz tradycji, promujący wybitnych artystów ludowych a poprzez liczne publikacje, przyczyniający się do zachowania cennych wartości kultury regionalnej.  Henryk Dumin jest autorem koncepcji i organizatorem cyklu konkursów i imprez folklorystycznych: Spotkania z Folklorem, Mała Wielkanoc, Święto chleba, Przegląd Pieśni Małomiasteczkowych, Dożynki we dworze,  programów obejmujących szerokie i wielopokoleniowe grono uczestników, dla których jest opiekunem i autorytetem. W okresie ćwierćwiecza działalności udokumentował tradycyjny repertuar pieśniowy i muzyczny, ujawnił wielu wybitnych wykonawców i wiejskie grupy obrzędowe – laureatów ogólnopolskich konkursów i festiwali folklorystycznych  (Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie, Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie) oraz zagranicznych prezentacji polskich tradycji (we Francji i Wielkiej Brytanii). Podczas wieloletnich badań terenowych zgromadził bogate archiwum fonograficzne repertuaru muzycznego i pieśniowego. Część tego zasobu opublikowana została w serii płytowej 2 Programu Polskiego Radia, „Muzyka Źródeł - Dolny Śląsk” (2008) oraz w wydawnictwie Muzeum Narodowego we Wrocławiu „Mom jo skarb… Tradycje dolnośląskie w procesie przemian” (2009). Jest Henryk Dumin autorem licznych publikacji prasowych w periodykach regionalnych („Sudety”, „Nowiny Jeleniogórskie”, „Karkonosze”), audycji radiowych i programów telewizyjnych popularyzujących kulturę wsi Dolnego Śląska. Jest również organizatorem dwóch edycji Ogólnopolskich Forów Folklorystycznych (Karpacz i Łomnica) oraz autorem wystąpień podczas krajowych i zagranicznych (Czechy, Słowacja, Niemcy) konferencji naukowych poświęconych tematyce tożsamości kulturowej mieszkańców Dolnego Śląska.

 

Henryk Dumin owocnie współpracuje z wieloma artystami i ośrodkami kultury na terenie regionu, w zakresie inicjowania i realizacji projektów poświęconych kulturze ludowej. Wyrazem jego współdziałania z instytucjami muzealnymi było wzbogacenie kolekcji muzealnych eksponatami pozyskanymi w trakcie jego eksploracji terenowych oraz realizacje wystaw etnograficznych w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze i Muzeum Etnograficznym, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu (ekspozycje autorskie „Ptaki zza okna” twórczość rzeźbiarza ludowego Stanisława Muchy, „Bibułowe kwiaty” plastyka dekoracyjna Marty Witkowskiej i Stanisławy Sierżęgi, „Pamiątki wędrówki”, „Portrety artystów wiejskich”). Od kilkunastu lat współpracuje z Fundacją Dominium Łomnica. Przyczynił się do stworzenia prężnego ośrodka kulturalnego chroniącego i promującego tradycje regionu. Uczestniczy w działaniach na rzecz utworzenia placówki muzealnej poświeconej kulturze wsi dolnośląskich. Jest liderem dolnośląskich społeczności lokalnych, konsekwentnie realizującym autorski program ochrony dziedzictwa kultury, współpracującym z szerokim gronem artystów indywidualnych, z grupami folklorystycznymi, animatorami, których wspólnym dziełem jest przekaz tradycji młodym pokoleniom oraz budowanie tożsamości kulturowej regionu.

/red.K.M./